SU 20

Reprezentują nas w samorządzie:

1. Aldona Kowalska
2. Aleks Hanulak
3. Alicja Kokoszka
4. Alicja Rózik
5. Amelia Filipek
6. Amelia Sztorc
7. Anna Kurzawska
8. Emil Stępień
9. Iga Wejder
10. Julia Matusiak
11. Julia Świątkowska
12. Julia Topolska
13. Kamil Kusiak
14. Karol Miłkowski
15. Livia Pole
16. Maciej Maciaszczyk
17. Maja Sadurska
18. Maja Wojciechowska
19. Marta Piestryrzyńska
20. Martyna Antosiak
21. Natalia Rybak
22. Nikola Nagielska
23. Aleksandra Gawin
24. Aleksandra Lang
25. Paweł Żuber
26. Sylwia Gajda
27. Wiktoria Kowalczyk
28. Wiktoria Rybak

 

SU 22 2 

PRACAMI NASZEGO SAMORZĄDU KIERUJĄ:
Przewodniczący:  Natalia Rybak 
Zastępca przewodniczącego: Iga Wejder
O nasze finanse dba: Maja Wojciechowska


Opiekunowie samorządu:

  • mgr Paulina Kiedos - Jakóbczyk, 
  • mgr Piotr Stelmaszczyk

Plan działań Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym Szkoły i Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej.

W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na:
- rozwijanie samorządności, praworządności i demokracji,
- krzewienie i kultywowanie tradycji leśnej,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- wspieranie twórczości własnej uczniów,
- tworzenie silnej więzi,
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia.

Plan pracy samorządu


 Regulamin „szczęśliwego numerka”

1. Szczęśliwy numerek będzie wywieszany codziennie rano przez przewodniczącego SU.
2. Od wyników losowania nie ma odwołania.
3. Jeden numerek nie może zostać wylosowany więcej niż raz do momentu, aż nie zostaną wylosowane pozostałe numerki.
4. Nieobecność ucznia w dniu jego numerka nie daje mu przyzwolenia na wykorzystanie go w innym terminie.
5. Pod uwagę brany jest numer na liście klasy właściwej nie wirtualnej.
6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:
- zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów
- wykonywania prac domowych
- aktywnego udziału w lekcji