VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie


Zgodnie z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się Koronowirusa, uczniowie nie przychodzą do szkoły i uczą się zdalnie. Nauczanie to ma uwzględniać warunki BHP pracy uczniów i nauczycieli. Aby te zostały spełnione, nauczyciele VI Liceum Ogólnokształcącego nie kumulują materiału, ale przekazują go zgodnie z planem dziennym swojej pracy.
W praktyce oznacza to, że uczniowie jednorazowo otrzymują materiał tylko z jednego przedmiotu. Nauczyciel w miarę możliwości przekazuje treści programowe w sposób zrozumiały dla ucznia, wykorzystując dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną oraz dostępne platformy, strony i serwisy internetowe.
W celu śledzenia postępów uczniów i indywidualizacji pracy z uczniem, nauczyciele mogą przekazywać ćwiczenia, karty pracy lub inne zadania do wykonania w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Ilość przekazanych materiałów i terminy oddawania powyższych prac mają powodować równomierne obciążenie uczniów pracą w ciągu dnia i tygodnia. Nauczyciele zobowiązani są uwzględniać w swojej pracy zdalnej z uczniem jego możliwości psychofizyczne oraz różne potrzeby edukacyjne, w tym wynikające z niepełnosprawności.

Additional information